جالب ترین "من غذا رها" تا کنون دیده در Fridges یادداشت های...

اگر شما تا کنون مشترک خانه/آپارتمان یا مشغول به کار در دفتر با امکانات آشپزخانه شما خواهد شد آشنا با نبرد یخچال. در نبرد برای مالکیت فضا و مالکیت ناهار شما را از خانه salvos در قالب یادداشت ها ساخته شده است. بسیاری از ما با ساده يادداشت با نام ما در اما گاهی housemate یا workmate است که بدون احترام به مالکیت وجود دارد. و این زمانی است که نبرد یخچال نسبت حماسه می رسد.

1-ضربه

آه نگاه مسابقه تف.

Next →

More From