7 نکته برای سکسی پوشیدن کفش پاشنه 👠 در تمام طول روز بدون رنج...

سکسی پاشنه به چشم آن مرد خاص شما در حال خرد کردن در گرفتن تضمین شده است. آنها همچنین پیشنهاد افزایش بزرگ اعتماد به نفس خود را. اما آنها به ویژه پس از یک روز پر از پوشیدن آنها، می تواند دردناک باشد. این چند راهنمایی برای کمک به شما پوشیدن پاشنه سکسی در تمام طول روز بدون درد و رنج است.

1-مراقب باشید از شماره حال

حال پاشنه زرق و برق دار هستند اما آنها تقریبا همیشه بسیار دردناک. در واقع من فکر می کنم بدترین مجرمین پاشنه بلند همه آنها. نه تنها خود پا صدمه زدن از پوشیدن پاشنه است اما تو کمی تسمه برش به شما. اما همه کفش برابر خلق شده نیست; برخی از پاشنه حال است که بلافاصله از درد را وادار نمی کنید. فقط مطمئن شوید که برای نگه داشتن خود رسید در مورد آنها برای شما کار نمی شود.

Next →

More From