این نمودار به شما بگویم که عطر متناسب با شخصیت شما...

می خواهید حال عطر همان لباس در صبح و در شب. می خواهید حال همان عطر در فصل زمستان و در تابستان لباس. پس چرا شما همان عطر به عنوان بهترین دوست شما باید می پوشند است؟ بنابراین شما باید پوشیدن عطر مختلف شما شخصیت های مختلف است. طبق مجله RedBook نمودار پایین زیر به شما بگویم که عطر متناسب با شخصیت شما:

حالا شما می دانید پس از آن زمان به سر به فروشگاه چه نوع از بوی بهترین را برای شما کار خواهد کرد! چه عطر شما معمولا پوشیدن است؟ چه عطر نمودار بگویید شما را می پوشند است؟

Original post

Explore more ...