این می تواند ویدئو ذخیره زندگی شما...

امیدوارم، شما هرگز در وضعیت خطرناک است که زندگی خود را در معرض خطر قرار می دهد گیر کنید. البته حتی اگر آن احتمالا رخ می دهد به شما که به این معنا نیست که شما باید خودتان را برای آن آماده، در مورد فقط نمی خواهد. همیشه فکر نمی کنم بهتر امن تر از متاسفم، چیه؟ همین دلیل است که شما باید به تماشای این فیلم نجات بخش که ویروسی نوا توجه ما به ارمغان می آورد, که شما چگونه به فرار از دست های خود را با نوار مجرای محدود می آموزد. به عنوان سخت به نظر می رسد، تا زمانی که شما می دانید چه باید بکنید نیست.

چه نجات بخش راهنمایی فرار زنان دارید؟

Original post

Explore more ...