Advertisement - Continue Reading Below

23 چیزهایی را می گویند و یا می گویند هنگامی که پیام کوتاه پسر...

بیش از حد اغلب دختران نشستن در اطراف و اندیشیدن (برای ساعت) در مورد آنچه آنها در حال رفتن به می گویند و چگونه آنها در حال رفتن به آن را به مرد می گویند. پیام کوتاه قرار است که پیچیده شود! این دستورالعمل ها که احساس بافل و اشتباه کنید زمانی که مایل به متن پسر مرتب سازی کمک می کند. 23 چیزهایی می گویند می گویند و نه هنگامی که اینجا هستند پیام کوتاه پسران:

1. مورد چرخه قاعدگی خود را فراموش کرده ام

خانم ها، این راست بیایید: پسران است مطلقا هیچ علاقه ای به دانستن زمانی که جریان عمه خود در بازدید از. اگر هر چیزی، آنها می خواهم که تصور کنید که شما یک زن است که اعضای آن خانواده را ندارد. اگر شما در حال برگزاری بازگشت از دیدن یک پسر به دلیل دوره خود را، پس فرصت بازی سخت به را. چیزی که می گویند هنگامی که پیام کوتاه یک پسر اجازه است او به شما می دانید قصد دارد یا در طول هفته مشغول هستند. او می خواهد بدانم که شما با، حسادت زمانی که واقعا شما می شود فر با دو مرد ویژه نام بن و جری.

Next →

Advertisement - Continue Reading Below
Advertisement - Continue Reading Below
More From
Advertisement - Continue Reading Below
Advertisement - Continue Reading Below